کانن CANON 

 • کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل  Canon 425-426 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل  و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  1,900,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل Canon 471-470 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل  و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  3,650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  کارتریج قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل  Canon 450-451 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  1,850,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل 550-CANON 551 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل  و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  1,850,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • کارتریج قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل  Canon ip8740 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل  و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  3,000,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل Canon IP7240 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل  و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  1,850,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  کارتریج قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل Canon MG6240 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  2,650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • کارتریج قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل  Canon ip4940-ip4840 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  1,900,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل Canon IP 4500 - 4200 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل  و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  1,750,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل Canon IP 4300 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل  و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  1,750,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل Canon pro 9000 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل  و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  3,150,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • کارتریج  قابل شارژ جوهر افشان کانن مدل Canon MG - 5740 جوهر را به طور مستقیم به محفظه تانکر که در بیرون پرینتر قرار دارد تزریق و از طریق لوله های باریک به هد کارتریج منتقل  و بر روی کاغذ می پاشد.کارکرد این محصول در هر بار شارژ مجدد برابر با 120 کاغذ پرینت است.دراین نوع کارتریج ها، کاربر به تنهایی و سادگی میتواند کارتریج را مجددا شارژ نماید.

  3,650,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف